Legitymacje szkolne


Wniosek o legitymację dla ucznia

Wniosek o legitymację dla nauczyciela

Wymogiem Konsulatu w Manchester jest, aby wniosek był drukowany DWUSTRONNIE oraz wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI!!


W kwietniu 2017 r. weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju.

Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów będą wydawane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wydawanie takich dokumentów, jak również przedłużanie ich ważności, jest nieodpłatne

Kto może otrzymać legitymację?

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie.

Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół?

Legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:


W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest fakt dokonania wpisu szkoły do bazy szkół prowadzonej przez ORPEG nie później niż 12 miesięcy przed dniem wystąpienia z wnioskiem o wydanie legitymacji.

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:

Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?

Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. 


Więcej informacji: gov.pl