Regulamin szkoły

Regulamin Szkoły

Od uczniów Polskiej Szkoły oczekuje się:

 • szanowania siebie, nauczycieli, własności prywatnej

 • punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje

 • odpowiedniego zachowania się na lekcjach

 • odpowiedzialności i systematyczności w odrabianiu zadań domowych

 • uczestniczenia w przedstawieniach i akademiach szkolnych

 • posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły i w domu

Uczniom Polskiej Szkoły zabrania się:

 • wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw, chyba że ma to miejsce pod opieką rodziców/opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub sekretariatu szkoły

 • biegania i hałasowania w zabudowaniach szkolnych

 • przebywania w klasie i w budynku szkolnym podczas przerwy bez nauczyciela

 • zaśmiecania terenu szkoły

 • używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i cennych dla ucznia przedmiotów (z wyjątkiem np.instrumentów muzycznych, jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach dodatkowych)

 • używania deskorolek, łyżworolek, skuterów, hulajnóg itp. ze względu na bezpieczeństwo w szkole

W razie nieprzestrzegania regulaminu mogą nastąpić poniższe konsekwencje:

 • upomnienie przez nauczyciela

 • wykonanie określonej pracy na rzecz klasy, szkoły przez ucznia (ustala wychowawca/rodzice)

 • upomnienie przez Dyrektora Szkoły

 • poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia/wezwanie do szkoły na rozmowę rodziców/opiekunów ucznia

 • zawieszenie w czynnościach ucznia/w niektórych przypadkach na skutek decyzji Dyrektora/Zarządu Szkoły uczeń może zostać usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym

Nagrody i wyróżnienia

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy:

 • osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

 • ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych

 • wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska

 • bierze udział w konkursach oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz

Rodzaje nagród i wyróżnień:

 • pochwała wychowawcy na forum klasy.

 • pochwała udzielona przez Dyrekcję/Zarząd Szkoły podczas apelu okolicznościowego w szkole.

 • list pochwalny do rodziców.

 • wyróżnienie ucznia na stronie internetowej i Facebooku.

 • wzorowa ocena z zachowania.

 • dyplom

 • nagroda rzeczowa np. w postaci książki


Przypominamy!

Walne zebranie jest najwyższą władzą szkoły - wszyscy rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły zobowiązani są do uczestnictwa w corocznym zebraniu